Försvarspolitiken – statssekreterare Jan Salestrand, Försvarsdepartementet

Salestrand2

Statssekreterare Jan Salestrand inledde med att påminna om värdet av en dialog mellan berörda aktörer som konferensen Försvarsföretagsdagarna i många aspekter representerar. Vidare har Sverige en försvarsindustri med mycket högt anseende. Det finns även skäl att påminna om att försvarsindustrin består av en mängd mindre företag som är framgångsrika. Det finns en rad osäkerheter kopplat till vår omvärldsmiljö som renderat behovet av ett starkare försvar. Gravitationscentret i detta ligger i Rysslands krig mot Ukraina.

Omvärldsmiljön är dock mycket dynamisk. Frankrike har idag åberopat artikel 42.7 i Lissabonfördraget om ett väpnat angrepp. Sverige förstår och bejakar detta men behöver få klarhet kring vilka ytterligare åtgärder som Frankrike förväntar sig från unionens medlemmar. Sverige deltar redan idag i kampen mot ISIL, bland annat på plats med personal i Irak.  Det är utmärkt att inriktningsbeslutet har en stark parlamentarisk förankring. Då finns genom detta goda förutsättningar att driva processen framåt. Riksdagen har slagit fast att det väpnade angreppet är den dimensionerande faktorn för försvaret. Det handlar om att höja den operativa förmågan och krigsförbandens beredskap är nu högsta prioritet. Totalförsvarskonceptet ska vidareutvecklas under det kommande året. Ett aktivt cyberförsvar är också en viktig komponent i detta. Det finns även stora materielsatsningar genom inriktningsbeslutet inte minst relaterat till ubåtar och Gripen E. Det internationella försvarssamarbetet kommer att vidareutvecklas. Relationen och samarbetet med Finland intar här till del en särställning genom att samarbetet ska kunna genomföras i alla konfliktnivåer. Men även det bilaterala samarbetet med USA är mycket viktig. För att ge substans i detta samarbete har en färdplan med fem olika utvecklingsområden tagits fram.  Det multilaterala samarbetet är viktigt inom EU, NATO och FN. NATO Response Force, Enhance Opportunities Partnership och värdlandsavtalet är uttryck för regeringens vilja att fördjupa partnerskapet med NATO. Planerings- och investeringsutredningens slutsatser håller nu på att omhändertas av Regeringskansliet och detta ska vara implementerat 2017. Omdaningen av försvarslogistiken i fred och krig är en annan fråga med hög prioritet. Ingemar Wahlberg utreder nu på regeringens uppdrag denna fråga. Det kan eventuellt behövas korrigeringar för att uppnå detta i alla konfliktnivåer. Även försvarsforskningen är föremål för utredning då av Björn von Sydow. Det finns bland annat vissa utmaningar kopplat till finansieringen. Det är inte sannolikt att medlen för detta område kommer att komma tillbaka utan det handlar om att hitta nya och effektivare samverkansformer. Statssekreterare Salestrand avslutande med konceptet ”här och nu är viktigare än där och då”.

Publicerat på 17 november, 2015, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Försvarspolitiken – statssekreterare Jan Salestrand, Försvarsdepartementet.

Kommentarer inaktiverade.