Författararkiv: erikbalod

FMV utvecklar leverantörsrelationerna

Ann-Sofie

Ann-Sofie Lillberg, chef affärsstrategi & metodstöd, FMV

Ann-Sofie Lillberg öppnade med att omsätta en effektiv försvarslogistik som finns när och där den behövs ställer krav på FMV. En ständig dialog mellan FMV och Försvarsmakten krävs för att säkerställa vilka leveranser som är mest centrala för Försvarsmaktens förmåga. Vidare belyste Lillberg att FMV delat in leverantörerna under olika kategorier, beroende på dess leveransförhållande gentemot Försvarsmaktens förmågor. En av dessa nya kategorier är Strategiska leverantörer, dessa är stora leverantör, vars leveranser har stor påverkan på försvarsmaktens förmågor, de är leverantörer som FMV inte hastigt kan byta ut då det skulle påverka försvarsmaktens försörjningslogistik och förmåga negativt.

Avslutningsvis lyfte Lillberg upp att när FMV upphandlar så ”behandlar vi alla lika, men när vi är i avtalssituation är det inte rimligt att alla behandlas lika då avtalen har olika tyngd” – exempel på detta är att man nu inrättat så kallade leverantörsteam till de strategiska leverantörerna – då dessa är centrala för Försvarsmaktens förmåga.

 

Presentation finner du här.

Kommersiella förutsättningar i ett förändrat säkerhetsläge

A-CW

Anna Clara Törnvall Wittgren, affärsdirektör FMV, Chefsjurist Anders Sjöborg, chef juridikstaben FMV

Anna Clara Törnvall Wittgren anförde att vi lever med en ny omvärld, vi ser förändrade efterfrågemönster, handelsströmmar och en allt mer ökad osäkerhet. Kravställningen på leverantörer kan komma att förändras, ex vis villkor för CONDO (contractors on deployed operations) – ett projekt som inletts på initiativ av SOFF och sker tillsammans med FMV.

Vidare tog Anders Sjöborg upp den ”legala spelplanen” – Ett område som vi troligen kommer se att utredas flitigt framöver. Sjöborg lyfte fram att det vi försummat i Sverige och EU är att vid konkurrensupphandlingar sätta särskilda krav på nationell säkerhet – något FMV troligen måste jobba mer med framöver. Avslutningsvis lyfte Sjöborg upp att internationellt samarbete är nyckeln till framgång, att ha en nationell strategisk autonomi är passé. Verktygslådan finns där, nu är det bara att börja jobba med den.

Anna Clara Törnvall Wittgren avslutade presentationen med att säga att ”vi lever i en allt mer komplex omvärld idag och enda sättet att tackla detta är att vi gör det tillsammans”.

 

Presentation finner du här.

Nya krav och behov i en förändrad omvärld – genmj Johan Svensson, FMV

Svensson2

Genmj Svensson anförde att FMV skall bli en strategisk partner till Försvarsmakten. Leverera en försvarslogistik som ska finnas när och där den behövs. Vägen framåt är att utveckla behovsbilden, vad är kraven, då tillsammans med Försvarsmakten. Avslutningsvis framhöll Svensson att en fortsatt dialog mellan myndigheter och industri är centralt för att uppnå en försvarslogistik som finns på plats i rätt tid och på rätt plats.

 

Presentation finner du här.

Vad vi kan om vi verkligen vill – kam Thomas Engevall, Försvarsmakten

Engevall1

kam Engevall inledde med att den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet är väsentligt sämre än bara för några år sedan. Engvall fortsatte sedan att resonera kring olika begrepp som kompletteringsanskaffningar, forcerad och utvecklad anskaffning, lager och försörjningslösningar samt möjligheten att integrera ny teknik från det civila området. Vidare finns det skäl att försöka hitta kontraktuella lösningar med försvarsföretag för att ta vara på den kompetens som finns på detta område. Men det gäller att hela tiden ligga på framkant och identifiera legala och administrativa flaskhalsar. Avslutningsvis avrundade Engevall med att framhålla att vi kan mer än vad vi tror på materiel- och logistikområdet. Men det krävs god vilja och en positiv ansats.

 

Presentation finner du här.

 

Våra utmaningar – Utmaningar för arméförbanden i ljuset av inriktningspropositionen

Brännström2

genmaj Anders Brännström, Försvarsmakten

Generalmajor Brännström inledde med att ge en kort historisk tillbakablick sedan mitten på 2000-talet om Försvarsmaktens inriktning samt de omfattande reformer som myndigheten genomgått. Armén befinner sig mitt i en kraftig omvandling och löser de uppgifter som den blivit tilldelad med hög måluppfyllnad. För första gången sedan 1940-talet ska nu arméns grundorganisation växa. Fokus kommer att ligga på att hantera kvalificerade motståndare.

Men det finns alltjämt omfattande brister beträffande personal, materiel och övningsverksamhet. Utmaningarna inför framtiden ligger framförallt på att hantera det begränsade ekonomiska utrymmet samt att rekrytera och behålla rätt personer. Brännström avrundade med att armén idag har alldeles för lite pengar, vilket medför att armén nu befinner sig i ett nytt vägskäl.

 

Presentation finner du här.