Författararkiv: tedlondahl

Hardtalk

IMG_3326

Försvarsföretagsdagarna 2014 avslutades med ett mycket intressant ”Hardtalk” med kam Thomas Engevall Försvarsmakten, genmj Johan Svensson FMV,  Fredrik Svedberg, vice ordförande SME-D och Robert Limmergård generalsekreterare SOFF.

Tack alla som deltagit vid Försvarsföretagsdagarna 2014 och bidragit till ett mycket lyckat event.

Refererat: Europeisk utveckling i en global försvarsindustriell kontext – Jan Pie, generalsekreterare ASD

DSC_0293

Jan Pie framhöll att Europa har en stark position inom området civilt flyg och har en likvärdig ställning som USA på detta område. Företag i Europa och USA ligger långt före alla andra aktörer i världen. Framtidsprognoserna på detta område ser mycket goda ut och orderböckerna för många europeiska företag är i det närmaste fulla. Miljö- och säkerhetskraven driver här till stora delar teknikutvecklingen Inom försvarssektorn är dock utmaningarna betydligt större för Europa. Europa lider av en mycket fragmenterad marknad, fallande försvarsutgifter och ökad konkurrens från aktörer på andra marknader. De europeiska företagen har lyckats hantera denna utmaning genom att fokusera på export till andra regioner i världen där försvarsutgifterna ökar. Över hälften av omsättningen inom försvarsindustrin inom EU generas nu av export till tredjeland. Försvarsutgifterna i hela världen stiger förutom i det Euro-atlantiska området. Den globala handeln med försvarsmateriel har ökat med 14 procent under det senaste årtiondet. USA:s exportkontroll reform skapar både utmaningar och möjligheter för Europa. De amerikanska försvarsföretagen kommer att bli betydligt mer exportorienterade i framtiden. Samtidigt finns det tecken på att den amerikanska hemma marknaden i högre grad kommer att öppnas upp för utländska företag vilket kan skapa nya möjligheter för marknadspenetration. Det politiska landskapet i Europa befinner sig i förändring så till vida en ny EU kommission nu tillträtt och den Europeiska försvarsbyrån kommer att få en ny chef. Mycket kraft kommer nu att läggas från ASD på att forma kommissionens färdplan för Europeiska rådets möte med stats och regeringscheferna i juni 2015 avslutade Jan Pie.

Hans presentation med anteckningar finns här.

FMV-affären och upphandlingsformer

IMG_3210

Anna Clara Törnvall Wittgren, chef Marknad och inköp FMV gör ett anförande om FMV, FMV affären och upphandlingsmodeller. Hela presentationen finner du här.

Försvarlogistikförsörjning i förändring

IMG_3176

Kam Thomas Engevall, försvarslogistikchef Försvarsmakten och genmj Johan Svensson, chef System- och produktionsledning FMV redogör och diskuterar gemensamt för förändringar i försvarslogistikförsörjningen. Presentationen finner du här.

Referat: Industrins ansvar för forskning och innovation – Lennart Sindahl, vice vd Saab

IMG_2913

Vice-Vd för Saab Lennart Sindahl framhöll att försvarsindustrin i Sverige är mycket konkurrenskraftig men att den samtidigt står inför vissa utmaningar. Det finns ett starkt behov av tillgången till utländsk teknologi vilket även kräver starka bilaterala relationer på det statliga området. Inte minst är den transatlantiska länken mycket central. Gripen E är ett tydligt exempel på den starka förmåga som finns i Sverige på att ta in utländsk teknologi och sedan vidareförädla detta genom systemintegration. Det är tydligt att exporten kommer att bli allt viktigare i framtiden. Samtidigt är det inte exporten som driver innovation. Snarare handlar det om att åstadkomma kostnadsdelning och goda förutsättningar för vidareutveckling av befintliga plattformar och system. Teknologiöverföringar är oftast ett krav vid exportaffärer vilket gör det angeläget att ha en stark forskning- och utvecklingsbas i Sverige. Försvarsmarknaden präglas av långa processer och framförallt beslut kring upphandlingar av större plattformar kännetecknas av politiska överväganden på hög nivå. Den svenska industrin är mycket konkurrenskraftig framförallt när det kommer till att utveckla avancerade system och plattformar till ett kostnadseffektivt pris över en livscykel. Allt fler upphandlingar i Sverige genomförs i öppen internationell konkurrens. De svenska företagen har i allmänhet inga problem med detta. Men fokus på konkurrensupphandlingar får inte ske på bekostad av den strategiska dialogen mellan myndigheter och företag. Det kan därför finnas skäl att se över hur dialogen mellan företag och myndigheter kan vidareutvecklas. Företagen uppskattar att staten är en kompetent, krävande och framförallt djärv beställare och de vill gärna vara en högteknologisk, effektiv och djärv leverantör. Riskminimering är naturligt vid alla former av upphandling. Men om myndigheterna och företagen inte hade haft djärvhet skulle det sannolikt inte ha producerats stridsflygplan och ubåtar i Sverige. Vidare krävs det väl utvecklade affärsmodeller som ger både kund och leverantör samverkande incitament samt stora krav på kostnadseffektivitet. Det är viktigt att kunden och leverantören drar åt samma håll vid utvecklingsprojekt. Långsiktighet och stabilitet i materielförsörjningen är därför avgörande. Det krävs dialog och samarbete för att fylla det svenska behovet OCH samtidigt identifiera plattformar och system som har en stor potential på exportmarknaden.  Av dessa skäl är ett utvecklat partnerskap mellan stat och industri en viktig väg framåt avslutade Lennart Sindahl.

 

Sindahls presentation finns här.