Kategoriarkiv: Okategoriserade

Militärstrategisk doktrin

Generallöjtnant Dennis Gyllensporre inledde med informera om Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin och dess framtagande och användning för att utbilda och utveckla förbanden och det svenska försvaret. Gyllensporre lyfter att doktrinen verkar som en kompass för Försvarsmakten, men kräver ett gott omdöme samt en förberedelse i att vara utrustad för en anslående användning.
Frågan om varför det är viktigt med doktrin diskuteras. Svaret lyder att det har hänt mycket sedan det kalla kriget och att vi står inför en föränderlig omvärld, förändringar i krigföring och även i Försvarsmaktens roll. Den sistnämnda har haft en historik från en neutralitetspolitik och hemförlovade förband till att vara närvarande på Balkan. Under en period var fokus internationella insatser. 2009 svängde det om igen där Försvarsmakten förväntades vara proaktiva i närområdet. Detta har blivit ännu tydligare i försvarsbeslutet 2015. Den militärstrategiska doktrinen är ett sätt att operationalisera den politik som kom med försvarsbeslutet. Genom doktrinen omvandlas politiken till praktisk handling. Införandet av den permanenta närvaro på Gotland är exempel på hur doktrinen omsätts till att förebygga konflikter och förberedelse. I fall av krav handlar det istället om förbandens tillgänglighet och att snabbt kunna möta motståndet.

Gyllensporre belyser att det inte överordnande att vinna militärt utan att det handlar om att bevara den suveränitet och frihet i landet. Det kan i vissa situationer handla om att undvika att förlora och skapa uthållighet. Att vara framgångsrik handlar om strategier. Vid val av annan strategi än den starka motståndaren, dvs asymmetri, visar historisk statistisk att den svaga aktören har över 50% chans att vinna. Detta ställer krav på anpassning vid olika situationer och flexibilitet.

Avslutningsvis uttrycker Gyllensporre att kärnan i doktrinen är att doktrinen och god strategi maximerar effekten av Försvarsmaktens operativa förmåga. Detta ställer krav på beslutsfattare, förband, flexibilitet och profiler på materiel. Det är denna mjukvara som ska passa in i den materielhårdvara som byggs.

Försvarsmaktsövning Aurora 17

Kort referat av Generalmajor Bengt Andersson anförande:

Det försämrade omvärldsläget gör att förmågan till nationellt försvar behöver återtas inklusive en förnyelse av totalförsvaret. Det innebär också samarbete med andra nationer och organisationer. Ett led i detta är genomförandet av försvarsmaktsövningen Aurora 17 under 3 veckor i september 2017. Det är den första stora övningen i sitt slag sedan Orkan 1993. Det innebär att både förmågan att genomföra verksamhet i större förbandsenheter och förmågan att planera denna typ av övningar övas.

Övningen går ut på att försvara Sverige under ett angrepp.

I övning Orkan, deltog 23000 soldater och sjömän, vilket innebar cirka 3 % av den mer än 800 000 individer stora försvarsmakten. Nästa år deltar cirka 20 000 män och kvinnor vilket innebär nästan 40 % av vår nuvarande totala styrka. Övningen kommer att omfatta hela Sverige, men fokus ligger på tre geografiska områden. Gotland kommer inledningsvis att vara i fokus avseende stridshandlingar. Där kommer ett övningsmoment genomföras som kallas ”stridens konsekvenser” där olika händelser leder till ett massivt skadeutfall materiellt och personellt.

I Mälardalen kommer den största förbandsmassan att återfinnas. En kustförsvarsoperation att genomföras där samtliga stridskrafter engageras.

När det gäller förband från utlandet kommer Finland att delta med flygstridskrafter och helikoptrar samt med markstridsförband, i första hand på Gotland. USA deltar med ett mekaniserat kompani med tunga stridsvagnar. I övrigt deltar förband från Estland, Danmark och Norge, främst med hemvärnsstyrkor. Utöver detta kommer troligtvis Tyskland och Frankrike att bidra. Mer än 40 myndigheter under samordning av MSB kommer att delta.

Övningen blir ett upp till bevis för Försvarsmakten, men också för samhället i övrigt. Kan samhället leverera, kan FMV leverera, kan industrin leverera? Ett av de viktigaste målen är att vi drar erfarenheter och lärdomar av planering och genomförande av Aurora 17 så att försvarsmakten utvecklas och blir ännu bättre.

I framtiden kommer fler totalförsvarsövningar att genomföras för att fortsatt bygga upp kompetens.

Marknadskommunikation inför upphandling

Marknadskommunikation inför upphandling

Catharina Hallström, chef inköp militära system FMV och Ingrid Nilsson, chef inköp varor och tjänster

FMV talade marknadskommunikation inför upphandling (slutet av tidiga faser) och utveckling av marknadskommunikation. Upphandlingslagstiftningen, personella resurser och affärsvillkor är vårt ramverk.

EU-lagstiftningen: likabehandling, proportionellt, och ömsesidighet.

Vad betyder det rättsliga regelverket? Vi arbetar med att förbättra vårt förfrågningsunderlag. Leverantörerna ska få likartad information på lika villkor. Dialogen kräver uppmärksamhet. Korruption är en risk, bl.a. vad gäller beskrivning av behoven. Personalen är utsatt. En kategoristyrningsmodell har utvecklats som fungerat väl. FMV börjar med att samla in fakta om marknaden. Nästa steg är dialog med företagen, framför allt de befintliga men också stora marknadsaktörer. Beroende på svaren blir en fördjupad dialog. Annonserad RFI är inte lika effektivt.

Inom militära system: huvudsakligen skriftliga marknadsundersökningar. FMV vill utveckla formerna och dialogen med leverantörerna. Annonsering på FMV hemsida skulle vara ett alternativ, enskilda intervjuer med företag. Men också känsligt, att företagen behöver lämna ifrån sig känslig info. Branschorganisationer kan vara en möjlig mellanhand. FMV deltar i ett antal mässor och FFD.

Utökad dialog ger utmaningar: kräver resurser och kan ge otillbörliga konkurrensfördelar till företag. Fördelarna med dialog kan vara att FMV bygger upp kompetens och kunskap om marknaden. Men försöken att utveckla marknadsdialogen fortsätter och FMV ser framemot samarbete med många av de deltagande företagen.

Leverans i fokus – Anförande FMV

Leverans i fokus – anförande av FMV

Generaldirektör Göran Mårtensson

Den försvarspolitiska inriktningen säger att den operativa förmågan ska öka. Totalförsvaret aktiveras. Cyberområdet är ett viktigt område som pekas ut. Myndigheterna har en tydlig styrning. FMV har ett tydligt delansvar i den politiska inriktningen. Det gäller att leverera dagligdags, men också nyanskaffa, uppgradera, vidmakthålla och avveckla materiel. Vi ska också validera den krigsmateriel vi köper håller de krav vi ställt upp.

Vi har också fått ansvar för exportstödet, som är viktigt för att bibehålla långsiktig kompetens och ett medel för kostnadseffektiv materiel till Försvarsmakten.

Det är ett leveransperspektiv som gäller även framöver. Tre viktiga delar: materiel som fyller de operativa behoven. Inom avtalad tid och de ekonomiska ramarna. Den första fungerar bra. De sista två punkterna är utmaningar och här måste vi anstränga oss mer.

Förbanden måste ha materiel som kan fungera väl i situationen. Hela kedjan måste fungera – från försvarsmakt- FMV- industrin. Vi måste hitta försörjningsmöjligheter och komma in i tidiga faser. Bättre underlag vad gäller livscykelperspektivet vad gäller kostnader. Systemplaneringsarbetet: vi måste få optimal effekt av det som finns i krigsförbanden. Vi måste också på FMV öka vår kommersiella förmåga.

Försörjningstryggheten ställs inför nya krav i de nya beredskapsgraderna. Det måste också fungera ur ett mobiliseringsperspektiv och vad gäller uthållighet.

Vi måste ta fram principer och metoder. Bygga relationer och känna förtroende för varandra i vårt samarbete.

Internationellt samarbete är viktigt. Aktuellt är bl.a. NORDEFCO, USA, fördjupat samarbete med Finland och LOI-länderna. Även de länder vi bl.a har Gripenavtal med.

Nu måste vi fokusera på leveranser närmaste åren. 15/12 presenteras materiellogistikutredningen.

Hur påverkas företag i Sverige av förändringar i omvärlden?

Hur påverkas företag i Sverige av förändringar i omvärlden?

Tommy Gustafsson-Rask, vd BAE Systems Hägglund.

Teknologinivån är helt annorlunda än förut i vår omvärlden. Vi kan inte vinna ett krig ensamma. Inte heller försörjning eller utveckling av vapensystem själva. Samarbete är nyckeln till framgång på alla fronter. Exportstödet är väldigt viktigt för att vi ska kunna sälja vidare. Står Sverige bakom våra affärer? Vi har en svensk marknad – men export är 60-80% hos oss. Vi måste ha en långsiktighet i våra villkor för vår export. Vi måste se affärerna inklusive ett följdleveransperspektiv. Sverige satsar på framtagning av materiel och det är positivt. Men vi måste utveckla mer för framtiden. Investera mer i FoU. G2G allt viktigare på alla marknader. Korea och Turkiet kommer starkt.

Lennart Sindahl, vice vd Saab Group.

Den nationella industrin är viktig för förmågan att stå emot. Nya aktörer som agerar starkt. Krav på nya mer riskfyllda satsningar. Men man investerar inte i ett land med en restriktiv exportlagstiftning. Men vi måste ha fler kunder för att överleva. Den nationella marknaden räcker inte. Vad kan vi göra själva och vad kan vi plocka in från annat håll? Exporten vidmakthåller teknologinivån hemma. Men det kräver samarbete. Exportstöd klingar fel – vi behöver exportpartners. Diskussionen behöver vi ta nu.